پروژه نیکاد(Nicade)- پایگاه داده تصویر برداری و بالینی اتیسم(Neuroimaging and Clinical Autism Database)- با هدف یافتن روش های تشخیصی و بررسی راه های درمانی جدید در سال 1393 راه اندازی شد.

هدف این طرح بررسی کیفیت روش های تشخیصی قدیمی،جدید و نوآوری در آن ها در جهت افزایش دقت و صحت است.

برای درک بهتر از هدف نیکاد باید به موارد زیر در خصوص اختلالات و بیماری های توجه کرد:

نخست آنکه هر تغییر نشات گرفته از یک تغییر و یا مجموعه ای از تغییرات در سیستم عصبی است. دوم، اختلالات یا بیماری های مختلف  بر روی بیان ژن ها،متعاقب آن میزان تولید مواد مختلف در بدن و درنهایت متابولیزه شدن این مواد اثر گذارند.

ما در این پروژه برآنیم با استفاده از روش های پاراکلینیکی- شیوه های نوین تصویر برداری و آزمایش های خونی- در راستای کاهش خطای تشخیصی و بررسی احتمال و استعداد ابتلا به اختلالات طیف اتیسم گام برداریم.

 در نهایت داده های نیکاد در دسترس محققان و پژوهشگران حیطه اتیسم سراسر دنیا با هدف کشف زوایای پنهان این اختلال قرار خواهد گرفت.

یک دنیا،دو نگاه

دنیا را از چشمان آن ها ببین

بشکن کرانه های دنیای اتیسم را...